Cyfleoedd Dwyieithog

Dyn ni'n awyddus i gefnogi pobl sy moyn defnyddio'r iaith Gymraeg yn eu haddysg a gweithleoedd er nad oes gwasanaeth hollol ddwyieithog gyda ni eto. 

Oes wyt ti moyn ysgrifennu aton ni neu siarad â ni yn y Gymraeg - mae croeso mawr i ti wneud hynny.  Mae Leia yn ein tîm hyfforddi yn gallu cyfathrebu drwy'r Gymraeg i ateb cwestiynau am y cyrsiau sydd ar gael ac i ddelio ag unrhyw drefniadau sydd eu heisiau.

Ar y cyrsiau Prentisiaeth a Hyfforddeiaeth  mae'r unedau canlynol ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg neu yn ddwyieithog (Dyn ni'n gallu dysgu nhw fel unedau unigol hefyd):

 • Defnyddio'r Rhyngrwyd (Cymraeg)
 • Sgiliau ar GyferDefnyddwyr TG (Cymraeg)
  • Sgiliau Microsoft Office a.y.b.
 • Sgiliau Hanfodol Cymru (Cymraeg) gan gynnwys:
  • Llythrennedd Digidol
  • Cyfathrebu
  • Cymhwyso Rhif
 • Customer Care / Gofal Cwsmer (Dwyieithog)
 • Developing Personal and Organisational Effectiveness / Datblygu Effeithiolrwydd Personol a Sefydliadol (Dwyieithog)
 • Employment Rights and Responsibilities / Hawliau a Chyfrifoldebau Cyflogaeth (Cymraeg neu Ddwyieithog)

Dyn ni'n wastad yn annog prentisiaid sy'n siarad Cymraeg, wedi cael eu haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg neu wedi dysgu'r iaith i gwblhau'r rhan o'r fframwaith sydd ar gael yn yr iaith Gymraeg.

 

Bilingual Opportunities

We're keen to support people who want to use Welsh in their learning and workplaces although we don't yet have a full bilingual service.

If you want to write to us or speak with us in Welsh you're very welcome to do so.  Leia from our training team can communicate with you in Welsh to answer any questions about the courses and deal with any organisational issues needed.

On the Apprenticeship and Traineeship courses the units below are available through the medium of Welsh or bilingually.  (We can also offer these as stand-alone units):

 • Defnyddio'r Rhyngrwyd (Cymraeg)
 • Sgiliau ar GyferDefnyddwyr TG (Cymraeg)
  • Sgiliau Microsoft Office a.y.b.
 • Sgiliau Hanfodol Cymru (Cymraeg) yn gynnwys:
  • Llythrennedd Digidol
  • Cyfathrebu
  • Cymhwyso Rhif
 • Customer Care / Gofal Cwsmer (Dwyieithog)
 • Developing Personal and Organisational Effectiveness / Datblygu Effeithiolrwydd Personol a Sefydliadol (Dwyieithog)
 • Employment Rights and Responsibilities / Hawliau a Chyfrifoldebau Cyflogaeth (Cymraeg neu Ddwyieithog)

We always encourage apprentices who speak Welsh, have been educated in Welsh or have learned the language to complete the part of their framework which is available in Welsh.

esf logo 2017
Ariennir y Rhaglenni Prentisiaethau a Hyfforddeiaethau, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, gan y Gronfa Gymdeithasol Ewrop.